Przeprowadzenie kompleksowego audytu systemu IT

audyt

W ramach jednego z zamówień naszych Klientów, niezbędne było przeprowadzenie kompleksowego audytu informatycznego organizacji obejmującego m.in. analizę stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz bezpieczeństwem informacji, w tym z uwzględnieniem wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto, na podstawie przeprowadzonego audytu, konieczne było wskazanie obszarów wymagających doskonalenia, możliwych zagrożeń dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz opracowanie spójnej krótko i długoterminowej wizji jego rozwoju.

PN standard, w ramach prac objętych przedmiotem zamówienia, wykonała m.in.:

1)      inwentaryzację środków przetwarzania informacji, obejmującą zarówno sprzęt jak i stosowane oprogramowanie; szczególną uwagę poświęcono legalności stosowanego oprogramowania, w tym dokonano spisu istniejących dowodów legalności, oraz porównano ilość wykorzystywanego oprogramowania z ilością posiadanych licencji; wskazano także urządzenia, które nie spełniają przyjętych kryteriów w zakresie ich wydajności;

2)      analizę przydatności i poziomu wykorzystania posiadanego oprogramowania oraz określono działania optymalizacyjne w tym zakresie;

3)      analizę wdrożonych polityk, procedur i środków bezpieczeństwa informacji pod kątem ich zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013;

4)      analizę zgodności postępowania personelu z obowiązującym w organizacji regulacjami w zakresie zarządzania systemami informatycznymi i bezpieczeństwa informacji;

5)      analizę skuteczności wdrożonych środków bezpieczeństwa informacji, w tym technicznych, fizycznych i organizacyjnych;

6)      analizę zgodności systemów przetwarzania oraz stosowanych polityk, procedur i środków bezpieczeństwa informacji z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych;

Wyniki prac zostały przedstawione zamawiającemu w postaci raportów zawierających m.in.:

1)      wykazy zinwentaryzowanego oprogramowania i urządzeń, w tym wynik porównania sporządzonych wykazów i dokumentacji księgowej;

2)      wyniki porównania udokumentowanego stanu legalności oprogramowania ze stanem faktycznym;

3)      stwierdzone podczas audytu nieprawidłowości, w tym w zakresie sposobu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz bezpieczeństwem informacji, wraz z proponowanymi działaniami mającymi na celu ich usunięcie;

Dodatkowo, uwzględniając wyniki przeprowadzonych prac audytowych, opracowano spójną wizję rozwoju systemu teleinformatycznego organizacji określającą m.in. obszary wymagające doskonalenia, ze wskazaniem możliwych działań krótko i długoterminowych w tym zakresie oraz proponowane kierunki rozwoju systemu teleinformatycznego organizacji, z uwzględnieniem obecnych wymagań, jak również ogólnie funkcjonujących trendów i powszechnie stosowanych dobrych praktyk i norm w dziedzinie zarządzania usługami teleinformatycznymi i bezpieczeństwem informacji.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close