Dostarczanie kompetencji

Klientom posiadającym własne zespoły informatyczne zapewniamy wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie implementacji dużych zmian w systemach, wdrażania dobrych praktyk, analizy i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Tradycyjne działy IT wielu organizacji są często zbyt obciążone zadaniami i brakuje im czasu na poszerzanie wiedzy w zakresie szczególnych kompetencji niezbędnych do realizacji projektów lub ich elementów.

Dodatkowo brak doświadczeń przedsiębiorstwa lub organizacji w danej dziedzinie zwiększa ryzyka w zakresie decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania, prawidłowego zaadresowania kwestii licencyjnych, parametrów pojemnościowych i wydajnościowych, dostępnych opcji dostarczania rozwiązań i ich bezpieczeństwa.

Wychodząc na przeciw tym problemom, oferujemy usługi Dostarczania Kompetencji, wykorzystując kwalifikacje naszych pracowników, poparte uznanymi certyfikatami, ich wieloletnie doświadczenie, współpracę partnerską z producentami rozwiązań oraz zalecenia wynikające z norm i dobrych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT i bezpieczeństwem.

Opis usługi

Usługa Dostarczania Kompetencji polega na zapoznaniu się przez naszych specjalistów z projektem lub elementem projektu Klienta, określeniu możliwego zakresu naszej pomocy, kosztów realizacji oraz proponowanego harmonogramu wykonania.  Następnie, dedykowany do realizacji danego zadania personel naszej firmy w ścisłej współpracy z Klientem realizuje uzgodnione zadania ze szczególnym naciskiem na minimalizację ich wpływu na pozostałe elementy systemu Klienta oraz ograniczenie do minimum lub uniknięcie przerw w działaniu usług. Zadanie kończy się przekazaniem Klientowi dokumentacji i potwierdzenia wykonania usług.

Typowe rodzaje usług

 • konsultacje w zakresie rozwiązań planowanych do zastosowania w danym projekcie
 • konsultacje kwestii licencyjnych / pojemnościowych / wydajnościowych / bezpieczeństwa rozwiązania
 • ocena techniczna ofert podmiotów trzecich
 • nadzór techniczny nad dostarczanymi przez strony trzecie rozwiązania
 • przygotowanie projektu wdrożenia / migracji uwzględniającego wpływ na pozostałe elementy systemu
 • realizacja wdrożenia / migracji
 • stworzenie dokumentacji technicznej rozwiązania
 • szkolenie personelu IT w zakresie administracji danym rozwiązaniem
 • szkolenie personelu IT w zakresie wdrożenia w przypadku realizacji przez nas wdrożenia pilotażowego dla powtarzalnego rozwiązania
 • pakiet wsparcia dla wdrożenia /migracji realizowanych własnymi siłami działu IT Klienta (konsultacje, rozwiązywanie problemów)

Każda z powyższych usług może być przez nas dostarczana indywidualnie.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z zewnętrznych zasobów rodzi wiele kwestii w zakresie bezpieczeństwa:

 • bezpieczeństwa prawnego (np. )
 • bezpieczeństwa finansowego (np. świadomość kosztów całkowitych usługi)
 • bezpieczeństwa informacji
 • jakości świadczonych usług,

Kwestie prawne i finansowe adresujemy proponując przedsiębiorstwom i organizacjom zainteresowanym naszym wsparciem, zawarcie umowy ramowej (bez kosztów stałych) regulującej m.in. kwestie poufności informacji, przetwarzania danych osobowych, sposobu i terminów wyceny i realizacji usług, gwarancji i cennika.

W zakresie bezpieczeństwa informacji i jakości świadczenia usług, nasze kompetencje potwierdzają utrzymywane certyfikacje Systemu Zarządzania Usługami IT z zastosowaniem normy ISO/IEC 20000-1 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z zastosowaniem normy ISO/IEC 27001. W ramach programu certyfikacji nasza firma podlega corocznym niezależnym zewnętrznym audytom weryfikującym spełnienie wymogów tych norm w zakresie sposobu realizacji i dokumentacji świadczonych usług oraz ich bezpieczeństwa.

Przykładowe zakresy zrealizowanych usług:

 • migracja wielu serwerów fizycznych do środowiska wirtualnego (wiele zrealizowanych projektów)
 • migracja wersji oprogramowania Windows Server / Linux Server / VMware / IBM Domino & Notes / Microsoft Exchange / SQL Server
 • projektowanie, wdrażanie i integracja katalogów Microsoft Active Directory (w tym projekty hybrydowe Sync/ADFS)
 • migracja usług on-premise do cloud i hosting do cloud (wiele zrealizowanych projektów)
 • rozbudowa / skalowanie środowisk wirtualizacyjnych
 • projektowanie i budowa środowisk wirtualizacyjnych o bardzo wysokiej dostępności (HA / FT)
 • projektowanie i budowa wysokodostępnych rozwiązań na bazie usług terminalowych Microsoft RDP (farmy serwerów terminalowych)
 • wspomaganie procesu integracji systemów informatycznych dwóch łączących się przedsiębiorstw
 • wspomaganie procesu podziału systemu informatycznego przedsiębiorstwa wyodrębniającego jeden z działów jako niezależne przedsiębiorstwo
 • migracja oddziału firmy do nowej lokalizacji (wiele zrealizowanych projektów o różnej wielkości)
 • migracja serwerowni on-premise do kolokacyjnej, między kolokacjami różnych operatorów z uwzględnieniem ryzyka transportowego (podział nośników danych pomiędzy środki transportu jak również ubezpieczenie całkowitej wartości sprzętu w transporcie i przy załadunku/rozładunku)
 • projektowanie i nadzór nad budową serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (podłogi techniczne, struktury rack w tym z podziałem na strefy zimna/ciepła, zasilanie gwarantowane z wielu źródeł, klimatyzacja redundatna i precyzyjna, monitorowanie, automatyczne systemy gaszenia, etc)
 • audyt techniczny instalacji IT w nowym budynku
 • opracowywanie części technicznych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniach przetargowych i konkursach ofert
 • pełnienie funkcji niezależnego eksperta w postępowaniach przetargowych i konkursach ofert
 • opracowanie dokumentacji nowych i istniejących systemów informatycznych (wiele zrealizowanych projektów)
 • projekt, wsparcie wyboru operatora, nadzór nad wdrożeniem prywatnych sieci WAN w technologii MPLS
 • projektowanie i wdrożenie sieci WAN w oparciu o tunele VPN over Internet z redundancją (wiele zrealizowanych projektów w skali do kilkudziesięciu lokalizacji)
 • projektowanie i wdrożenie złożonych rozwiązań sieciowych Cisco na bazie serii Catalyst, AiroNet z zastosowaniem Cisco ISE (struktury budynkowe i kampusowe)
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań pamięci masowych DAS, NAS, SAN
 • projektowanie i wdrożenie systemów kopii zapasowych on-line z zastosowaniem pamięci masowych DAS / NAS / SAN wraz z dedykowanym oprogramowaniem i zastosowaniem metod deduplikacji danych.
 • projektowanie i wdrożenie systemów kopii zapasowych off-line z zastosowaniem technologii RDX, LTO (w tym zmieniacze i biblioteki taśmowe)

Na życzenie Klienta możemy przeprowadzać operacje w porze nocnej, dniach wolnych lub dowolnych innych uzgodnionych oknach serwisowych.

Każda element wdrożenia lub migracji podlega testowaniu w uzgodnionym reżimie jakościowym po wykonaniu usługi.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub