Dostarczanie kompetencji

Klientom posiadającym własne zespoły informatyczne zapewniamy wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie implementacji dużych zmian w systemach, wdrażania dobrych praktyk, analizy i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Tradycyjne działy IT wielu organizacji są często zbyt obciążone zadaniami i brakuje im czasu na poszerzanie wiedzy w zakresie szczególnych kompetencji niezbędnych do realizacji projektów lub ich elementów.

Dodatkowo brak doświadczeń przedsiębiorstwa lub organizacji w danej dziedzinie zwiększa ryzyka w zakresie decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania, prawidłowego zaadresowania kwestii licencyjnych, parametrów pojemnościowych i wydajnościowych, dostępnych opcji dostarczania rozwiązań i ich bezpieczeństwa.

Wychodząc na przeciw tym problemom, oferujemy usługi Dostarczania Kompetencji, wykorzystując kwalifikacje naszych pracowników, poparte uznanymi certyfikatami, ich wieloletnie doświadczenie, współpracę partnerską z producentami rozwiązań oraz zalecenia wynikające z norm i dobrych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT i bezpieczeństwem.

Opis usługi

Usługa Dostarczania Kompetencji polega na zapoznaniu się przez naszych specjalistów z projektem lub elementem projektu Klienta, określeniu możliwego zakresu naszej pomocy, kosztów realizacji oraz proponowanego harmonogramu wykonania.  Następnie, dedykowany do realizacji danego zadania personel naszej firmy w ścisłej współpracy z Klientem realizuje uzgodnione zadania ze szczególnym naciskiem na minimalizację ich wpływu na pozostałe elementy systemu Klienta oraz ograniczenie do minimum lub uniknięcie przerw w działaniu usług. Zadanie kończy się przekazaniem Klientowi dokumentacji i potwierdzenia wykonania usług.

Typowe rodzaje usług

 • konsultacje w zakresie rozwiązań planowanych do zastosowania w danym projekcie
 • konsultacje kwestii licencyjnych / pojemnościowych / wydajnościowych / bezpieczeństwa rozwiązania
 • ocena techniczna ofert podmiotów trzecich
 • nadzór techniczny nad dostarczanymi przez strony trzecie rozwiązania
 • przygotowanie projektu wdrożenia / migracji uwzględniającego wpływ na pozostałe elementy systemu
 • realizacja wdrożenia / migracji
 • stworzenie dokumentacji technicznej rozwiązania
 • szkolenie personelu IT w zakresie administracji danym rozwiązaniem
 • szkolenie personelu IT w zakresie wdrożenia w przypadku realizacji przez nas wdrożenia pilotażowego dla powtarzalnego rozwiązania
 • pakiet wsparcia dla wdrożenia /migracji realizowanych własnymi siłami działu IT Klienta (konsultacje, rozwiązywanie problemów)

Każda z powyższych usług może być przez nas dostarczana indywidualnie.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z zewnętrznych zasobów rodzi wiele kwestii w zakresie bezpieczeństwa:

 • bezpieczeństwa prawnego (np. )
 • bezpieczeństwa finansowego (np. świadomość kosztów całkowitych usługi)
 • bezpieczeństwa informacji
 • jakości świadczonych usług,

Kwestie prawne i finansowe adresujemy proponując przedsiębiorstwom i organizacjom zainteresowanym naszym wsparciem, zawarcie umowy ramowej (bez kosztów stałych) regulującej m.in. kwestie poufności informacji, przetwarzania danych osobowych, sposobu i terminów wyceny i realizacji usług, gwarancji i cennika.

W zakresie bezpieczeństwa informacji i jakości świadczenia usług, nasze kompetencje potwierdzają utrzymywane certyfikacje Systemu Zarządzania Usługami IT z zastosowaniem normy ISO/IEC 20000-1 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z zastosowaniem normy ISO/IEC 27001. W ramach programu certyfikacji nasza firma podlega corocznym niezależnym zewnętrznym audytom weryfikującym spełnienie wymogów tych norm w zakresie sposobu realizacji i dokumentacji świadczonych usług oraz ich bezpieczeństwa.

Przykładowe zakresy zrealizowanych usług:

 • migracja wielu serwerów fizycznych do środowiska wirtualnego (wiele zrealizowanych projektów)
 • migracja wersji oprogramowania Windows Server / Linux Server / VMware / IBM Domino & Notes / Microsoft Exchange / SQL Server
 • projektowanie, wdrażanie i integracja katalogów Microsoft Active Directory (w tym projekty hybrydowe Sync/ADFS)
 • migracja usług on-premise do cloud i hosting do cloud (wiele zrealizowanych projektów)
 • rozbudowa / skalowanie środowisk wirtualizacyjnych
 • projektowanie i budowa środowisk wirtualizacyjnych o bardzo wysokiej dostępności (HA / FT)
 • projektowanie i budowa wysokodostępnych rozwiązań na bazie usług terminalowych Microsoft RDP (farmy serwerów terminalowych)
 • wspomaganie procesu integracji systemów informatycznych dwóch łączących się przedsiębiorstw
 • wspomaganie procesu podziału systemu informatycznego przedsiębiorstwa wyodrębniającego jeden z działów jako niezależne przedsiębiorstwo
 • migracja oddziału firmy do nowej lokalizacji (wiele zrealizowanych projektów o różnej wielkości)
 • migracja serwerowni on-premise do kolokacyjnej, między kolokacjami różnych operatorów z uwzględnieniem ryzyka transportowego (podział nośników danych pomiędzy środki transportu jak również ubezpieczenie całkowitej wartości sprzętu w transporcie i przy załadunku/rozładunku)
 • projektowanie i nadzór nad budową serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (podłogi techniczne, struktury rack w tym z podziałem na strefy zimna/ciepła, zasilanie gwarantowane z wielu źródeł, klimatyzacja redundatna i precyzyjna, monitorowanie, automatyczne systemy gaszenia, etc)
 • audyt techniczny instalacji IT w nowym budynku
 • opracowywanie części technicznych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniach przetargowych i konkursach ofert
 • pełnienie funkcji niezależnego eksperta w postępowaniach przetargowych i konkursach ofert
 • opracowanie dokumentacji nowych i istniejących systemów informatycznych (wiele zrealizowanych projektów)
 • projekt, wsparcie wyboru operatora, nadzór nad wdrożeniem prywatnych sieci WAN w technologii MPLS
 • projektowanie i wdrożenie sieci WAN w oparciu o tunele VPN over Internet z redundancją (wiele zrealizowanych projektów w skali do kilkudziesięciu lokalizacji)
 • projektowanie i wdrożenie złożonych rozwiązań sieciowych Cisco na bazie serii Catalyst, AiroNet z zastosowaniem Cisco ISE (struktury budynkowe i kampusowe)
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań pamięci masowych DAS, NAS, SAN
 • projektowanie i wdrożenie systemów kopii zapasowych on-line z zastosowaniem pamięci masowych DAS / NAS / SAN wraz z dedykowanym oprogramowaniem i zastosowaniem metod deduplikacji danych.
 • projektowanie i wdrożenie systemów kopii zapasowych off-line z zastosowaniem technologii RDX, LTO (w tym zmieniacze i biblioteki taśmowe)

Na życzenie Klienta możemy przeprowadzać operacje w porze nocnej, dniach wolnych lub dowolnych innych uzgodnionych oknach serwisowych.

Każda element wdrożenia lub migracji podlega testowaniu w uzgodnionym reżimie jakościowym po wykonaniu usługi.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close