Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki PN standard

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 r. nastąpiło przekształcenie spółki PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Spółka Jawna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000811270).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Spółka Jawna.


W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub PN standard Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811270, NIP 1180147454, REGON 011810880, którą reprezentują: Paweł Nazarewski – Prezes Zarządu, Michał Raszkowski – Wiceprezes Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub